Информационно изложение за поверителност

Лични данни, съхранявани от Epson за промоции

Последна актуализация през ноември 2023 г.

Epson се грижи за Вашата поверителност и с това изявление предоставя информация за Вашите лични данни, като клиент, които се съхраняват в Маркетинговата база данни на Epson и свързаните системи за Промоции.

Какви лични данни събира и съхранява Epson
(Лични данни са всяка информация относно идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице)

Epson притежава (и ще съхранява в бъдеще) лични данни, които избирате да предоставите на Epson, включително данни, когато се регистрирате за промоции на Epson и за комуникациите на Epson с Вас. Те включват също лични данни, събрани чрез бисквитки и други подобни инструменти.

Тези лични данни могат да бъдат:

 • Данни за самоличност и данни за връзка: Основна информация за контакт, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, предоставени от Вас при регистрирането за Промоцията

 • Данни за промоции и покупки: Информация за Промоцията, в която участвате, включително доказателство за Вашата покупка (ако е предвидено в Общите условия)

 • Технически данни: интернет протокол (IP) адрес, Вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона и местоположение, видове добавки и версии на браузъра, операционна система и платформа, както и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт.

 • Данни за използване: информация за начина, по който използвате нашия уебсайт.

Администраторът на данни

Epson Europe B.V. е администраторът на Вашите лични данни.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, The Netherlands (Нидерландия).

Цел за обработването на Вашите лични данни от Epson
(„Обработване“ означава всяка дейност, която Epson и/или нейните дъщерни компании извършват с Вашите лични данни

Единствената цел, за която Epson ще събира и обработва Вашите лични данни, е за управление на Промоцията.

Правно основание за притежаването на Вашите лични данни

Законното основание за тази цел е, че това е необходимо за изпълнение на договор с Вас.

Ако изберете да дадете повече данни от тези, които Epson изисква да осигурите, основанието за обработка на тези данни е Вашето доброволно осигурено съгласие. Вие имате правото да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете да направите това, като пишете на Epson на посочения по-горе адрес или чрез връзката Свържете се с нас относно Вашите данни.

Като част от обработването, Epson ще извърши автоматично профилиране и вземане на решение въз основа на данните, които притежава за Вас, за да Ви осигури информация, която съответства повече на интересите Ви.

Ако Epson желае в бъдеще да обработва Вашите данни с друга цел, първо ще Ви осигури информация за тази друга цел.

Когато сте дали съгласието си за това, Epson ще използва също така Вашите лични данни за извършване на електронни маркетингови комуникации с Вас (обикновено по имейл, телефон, SMS, насочено съобщение), които може да включват:

 • провеждане на анкети и поискване на Вашето мнение за нашите продукти и услуги;

 • уведомяването Ви за продукти или оферти, които може да Ви интересуват;

 • уведомяването Ви за промоции, като безплатни подаръци, състезания и тегления на награди;

 • маркетингов анализ и профилиране на клиента;

 • покани за събития.

Epson може да използва също инструменти, предлагани от рекламни партньори (напр. Google), които могат да разпознават Вашите устройства и да Ви предоставят реклами. Информацията може да включва ИД на Вашето устройство, Вашия IP адрес и информация за Вашия браузър, операционна система или друг идентификатор в криптирана форма. Информацията може да се обработва от доставчиците в хеширана или деидентифицирана форма.

Правното основание за това е Вашето специфично съгласие. Можете да оттеглите Вашето съгласие за тази допълнителна цел (независимо от правото Ви да възразите срещу обработването на данните от Epson за описаните по-горе общи цели) по всяко време в писмена форма до Epson на посочения по-горе адрес или чрез връзката Свържете се с нас относно Вашите данни.

Колко време ще бъдат съхранявани данните ми от Epson?

Epson ще съхранява Вашите лични данни за период до 3 месеца след приключване на управлението на Промоцията. Те ще бъдат изтрити, освен доколкото има правно задължение да бъдат запазени за банкови или данъчни документи. След този период може да се притежава определена информация, но само в анонимизирана форма или като част от архивирани записи.

Личните данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди, когато се изискват по-дълги периоди на запазване според съответното законодателство или регламент, както и за установяване, упражняване или защита на законните права на Epson.

Каква лична информация споделя Epson с трети страни и прехвърля извън ЕИП

Epson използва трети страни за извършване на определени дейности по обработването от нейно име. Някои или всички от Вашите лични данни могат да се разкриват на тях, но те имат разрешение да използват разкритите данни само за целите, за които Epson притежава Вашите данни и в съответствие с указанията на Epson. В допълнение към трети страни, обработващи данните, Epson може да разкрие някои или всички от Вашите лични данни на:

 • Банки или други лица, участващи в обработването на плащания или доставки, направени от Вас.

Някои от нашите външни трети страни са базирани извън ЕИП, така че обработването от тях на Вашите лични данни ще включва трансфер на данни извън ЕИП.

Epson споделя Вашите лични данни в рамките на компаниите на Epson. Това включва прехвърляне на Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Ако се намирате в държава извън ЕИП, Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени също в тази държава.

Когато Epson прехвърля Вашите лични данни извън ЕИП, Epson гарантира, че се осигурява подобна степен на защита чрез прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

 • Epson ще прехвърля Вашите лични данни само в държави, за които Европейската комисия счита, че предоставят подходящо ниво на защита на личните данни.

 • Когато Epson споделя Вашите лични данни в рамките на компаниите на Epson или използва определени трети страни, Epson използва Примерните договори за трансфер на лични данни към трети страни, одобрени от Европейската комисия, които осигуряват същата защита на личните данни, която е осигурена в Европа.

Моля, свържете се с нас, ако искате допълнителна информация за използвания от нас специфичен механизъм при прехвърляне на Вашите лични данни извън ЕИП.

Сигурност на данните

Epson разполага с мерки за сигурност за защита на Вашата информация и предотвратяване на случайна загуба, използване, осъществяване на неупълномощен достъп до Вашите лични данни, тяхното изменение или разкриване. Освен това Epson предоставя достъп до Вашите лични данни на тези служители, представители, изпълнители и други трети страни въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Те ще обработват Вашите лични данни само по наши указания и са ангажирани със задължение за поверителност.

Epson има въведени процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на личните данни и ще уведоми Вас и всеки приложим орган за нарушение, когато ние сме правно задължени да го направим.

Свързване с Длъжностното лице относно защитата на данните на Epson

Можете да се свържете в писмена форма с администратора на информацията и съответното Длъжностно лице относно защитата на данните в Европа на:

EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands (Нидерландия).

или като пишете на имейл: edpo@epson.eu

Свързване с Epson за упражняване на Вашите права

Като „Субект на данни“, Вие имате законни права да изисквате от Epson достъп до и коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на данни за Вас или възразяване срещу обработването на данни, както и правото на преносимост на данните и правото да подадете жалба до надзорен орган.

Моля, предоставете на Epson Вашите лични данни в този формуляр, за да можем да потвърдим Вашата самоличност. В определени обстоятелства може да поискаме от Вас допълнителни документи за самоличност, като Вашия паспорт или шофьорска книжка.

Можете да упражнявате Вашите законови права по всяко време, като пишете на посочените по-горе лица за контакт или следвате връзката Свържете се с нас относно Вашите данни.