EPSON И ОКОЛНАТА СРЕДА

Epson и околната среда

Epson и околната среда


Всички ние играем роля в изграждането на по-добро бъдеще. За Epson устойчивото развитие на компанията означава да обръщаме внимание на всеки аспект от нашата организация – от най-малката електрическа крушчица до най-голямата фабрика. Това дава тласък на нашите иновации, стимулира нашия растеж, мотивира нашата работна сила и в крайна сметка има принос за обществото. Това също така е съществена част от начина, по който работим с нашите партньори по цялата верига на доставки.

Визия за околната среда 2050 г.

Визията на Epson е да станем незаменима компания, която използва ефективни, компактни и прецизни технологии, за да постигне устойчивост в една кръгова икономика

До 2050 г. Epson ще се превърне във въглеродно отрицателна компания и ще стане независима от полезните изкопаеми1, за да постигне устойчивост и за да обогатява общностите.

„Ние сме се посветили на мисията да предлагаме на компаниите в Европа ясен „зелен избор“ за продуктите, които използват“, каза Йоширо Нагафуса, президент на Epson Europe. „Всеки ден чувам от клиентите за нуждата им от технологии, които са по-благоприятни за околната среда, които са по-рентабилни и по-ефективни. Epson предлага точно това и постижението, заедно с кумулативните ползи, е споделено с нашите бизнес клиенти, които са направили избора да преминат от лазерна към мастилено-струйна технология.“

През 2008 г., Epson създаде своята Визия за околната среда 2050 г., което е нашата декларация за целите, които имаме по отношение на околната среда до 2050 г. Светът се промени оттогава. Полагат се все повече глобални усилия за постигане на социална устойчивост откакто Организацията на обединените нации възприе Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и от Парижкото споразумение, което посочва курс към декарбонизация. В светлината на тези промени Epson преразгледа визията през 2018 г. и посочи три действия, които компанията трябва да предприеме.

През март 2021 г. Epson направи повторен преглед на визията, като зададе конкретни цели, които отразяват силния ангажимент на Epson за решаване на основни обществени проблеми, като декарбонизацията и рециклирането на ресурси.

Epson посочи цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. в съответствие със сценария на Парижкото споразумение от 1,5°C и критериите на инициативата „Научно обосновани цели“ (SBTi).

Основни условия

Цели до 2025 г.

Като част от нашата Корпоративна визия за 2025 г. искаме да допринесем за развитието на устойчиво общество чрез използване на ефективни, компактни и прецизни технологии за намаляване на въздействието на нашите продукти и услуги върху околната среда през целия им жизнен цикъл.

Големите корпорации, като Epson, имат силата да ускоряват промените, като се има предвид техния обхват във веригите за доставки и въздействието им върху разработването на продукти, което ще превърне модела за кръговата икономика в реалност. Дори и в днешния цифрово задвижван свят принтерът се счита за важен бизнес уред от 77% от служителите в EU52 Изследванията също така потвърждават по-добро разбиране, концентрация и по-ниски нива на стрес в резултат от четене на печатен текст в сравнение е дигиталните екрани3. Например, нашите мастиленоструйни принтери WorkForce Pro използват до 96% по-малко енергия, произвеждат до 94% по-малко отпадъци и отделят до 92% по-малко CO2 в сравнение със сходни лазерни принтери4.

Освен подобрение на дизайна и производителността на съществуващите продукти, прилагането на принципите на кръговата икономика изисква от Epson да помисли за своя бизнес в нова светлина. Дадохме начало на нашия проект за кръгова икономика, за да гарантираме, че този модел на мислене намира отражение в цялата ни компания и в общността, в която работим, например чрез рециклирането на касети за принтери в Epson Telford и чрез сертифициране на процесите от трети страни.

Някои от нашите постижения досега

Цели

Важността на нашите цели за Европа

Докладът за устойчивост в Европа на Epson, озаглавен „Зеления избор“, посочва нашия ангажимент за корпоративна социална отговорност във всички наши сфери на дейност. Той подчертава усилията, направени в посока спестяване на енергия, вода и CO2 в европейското подразделение на Epson; ангажираността му към устойчивост във веригата на снабдяване и производство; и стремежът му да създава екологично чисти продукти, които позволяват на фирмите да намалят екологичния си отпечатък.

История на околната среда

Историята на екологичните проекти и политики на Epson започва с налагане на програма за контрол на замърсяването , която успешно се прилага в продължение на четири десетилетия. В края на 90-те години Epson публикува своите постижения в годишен отчет за околната среда. От началото на новото хилядолетие Epson разширява обхвата си и активно се ангажира с проекти за възстановяване на гори, за контрол над енергия и за нулеви емисии. Прочетете повече за някои от основните постижения на Epson във връзка с околната среда.

Хармония, сътрудничество и ангажираност към околната среда

Epson е основана през 1942 г. в Сува – град, разположен в богатата естествена среда на префектурата Нагано. Хармоничното съвместно съществуване с общностите, в които оперираме, отдавна е ключово за компанията и дори след като нашите дейности се разраснаха глобално, нашата култура на уважение към околната среда никога не се е променяла. Ние демонстрирахме това през 1988 г., когато Epson стана първата в света компания, която обяви, че ще елиминира от своите дейности хлорофлуоровъглеродите, които изтъняват озона.

1942 - 2010+

Тук, в Epson, нашата технология се ръководи от ангажимента ни към обществото и околната среда. Ние се съсредоточаваме върху същественото и премахваме ненужното, за да създадем по-голяма стойност. С тази философия в основата си, Epson винаги се е стремяла да посреща нуждите от устойчивост и ще продължи да го прави.

Мислене за жизнения цикъл

От първата скица до въвеждането в процес на рециклиране: Всички наши продукти са разработени с екологично устойчив жизнен цикъл. Това е ключовата стратегия за нашите екологични продукти и въплъщава нашите усилия за намаляване на въздействието ни върху околната среда отвъд нашите предели, във Вашите домове и офиси.

Поставяме конкретни цели за екологичните спецификации, които трябва да бъдат постигнати в етапа на планиране на продукта. И ние въведохме процес на проектиране за околната среда (DfE), в който оценяваме как сме се справили по време на етапа на проектиране и след него.

Управление на околната среда

Всички ние играем роля в изграждането на по-добро бъдеще. За Epson устойчивото развитие на компанията означава да обръщаме внимание на всеки аспект от нашата организация – от най-малката електрическа крушчица до най-голямата фабрика.

Бизнес отделите в групата Epson изготвят свои собствени планове за действие в областта на околната среда и извършват дейностите с помощта на система за управление на околната среда. Ние извършваме вътрешни оценки, за да проверим резултатите спрямо плановете и да предприемем коригиращи действия, ако е необходимо.

Ние се стремим да:

Нова гледна точка

Нашият ангажимент не завършва на изхода от производствените съоръжения на Epson. Нашите усилия вече влияят върху ежедневните рутинни дейности на нашите клиенти и бизнес партньори.

Изображение „Земята примигва на Слънцето“ © ESA/NASA

Продукти

Epson има ангажимент за разработване на съобразени с околната среда продукти, което означава, че устойчивостта се взема предвид от планирането до завършването. Освен екологичен дизайн, това означава също и отстраняване на опасните вещества в нашата пълна продуктова гама.

Потенциални спестени разходи за енергия и CO₂ на клиентите на Epson⁶

С преминаването към мастиленоструен бизнес принтер Epson нашите клиенти могат да спестят до 65,7 млн. евро от разходи за енергия и до 124 хил. тона CO2 за срок от две години.

Продукти с мисъл за природата

Производство

Екологичната оптимизация на нашите производствени процеси е една от основните практически области на нашите политики. Ние се фокусираме главно върху предотвратяването на глобалното затопляне, елиминирането на емисиите и контрола на химичните вещества. Освен това ние посвещаваме усилията си на въпроси като подобрена транспортна система, добре разработено управление на водите и на веществата и управление на екологичния риск.

Околната среда е в основата на нашите процеси

Epson Telford е начело на екологичните дейности на Seiko Epson и е първият обект в рамките на групата, сертифициран с ISO14001 още през 1996 г.

Оттогава предоставя рамка за управление на нашите дейности и извършва редовни одити, за да гарантира, че не само се въвеждат подобрения, но и се поддържат. Културата на непрекъснато усъвършенстване е израз на всичко, което правим.

Рециклиране на продукти

Отговорната и ефективна обработка на нашите продукти, след като вече не служат на нашите клиенти и бизнес партньори, е важна.

Също толкова важно е, че вече включваме стратегия за рециклиране още в етапа на планиране на нашите продукти. Всички наши готови продукти са в съответствие с директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) от 2005 г. За нашите консумативи, като касетите с мастило, сме създали система за събиране, която осигурява безопасно връщане на празните касети на Epson.

За да съхраняваме ценните екологични ресурси и да намалим отпадъците, ние се стремим да събираме и рециклираме възможно най-много продукти и консумативи.

Еко общност

Възприемаме, че е наш дълг да предоставяме подкрепа и да пренасяме нашите стратегии в глобалната общност. Заедно с нашите клиенти и бизнес партньори разработваме и участваме в програми, които налагат екологично мислене и отговорност в различни области, като екологично корпоративно гражданство, екотехнологии, екокомуникация или екологично образование.

Информация за околната среда

За да изпълняваме своята корпоративна социална отговорност, ние се стремим да разрешаваме екологични въпроси, като предоставяме стойност, която надхвърля очакванията на нашите клиенти и обществото.

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС

Документите във връзка с декларацията за съответствие на Epson е налична онлайн и може да бъде търсена по тип продукт и продукт.

¹ Невъзобновяеми ресурси като нефт и метали

² 3 639 лица, вземащи решения за ИТ и служители във Франция, Германия, Испания, Италия и Обединеното кралство, FTI Consulting, възложено от Epson през 2015 г.

³ Wastlund, Reniikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ За да разберете тези числа и как те могат да бъдат от полза за Вашия бизнес, моля, посетете www.epson.eu/maketheswitch.

⁵ Малко количество вода се използва за поддържане на определено ниво на влажност вътре в системата.

⁶ Изчислено на бизнес мастиленоструйните принтери Epson, продадени през последните две календарни години (2016 и 2017) на пазарите EU6 спрямо средно използване за продуктите от четири години.
Методологията на изчисление е доказана от TÜV Rheinland.

⁷ Посетете www.epson.eu/maketheswitch for more information.

⁸ Пазарен дял, базиран на приходи от индустриални роботи SCARA, 2011 – 2016 г. (Източник: Fuji Keizai "2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook")

⁹ В сравнение с робот Epson LS3 SCARA

¹⁰ Сравнение при свързване към Ethernet (230 V)

¹¹ Този продукт се продава от Seiko Watch Corporation.

¹² В сравнение с корпуса на моделите от серията 7X, които са пуснати на пазара през 2012 г.